Visit Vilanova

Avís Legal

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús del Lloc web de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, Rasa del Miquelet,16, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espanya, amb CIF G62834874.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’Ús a fi d’adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.


Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Lloc, per les seves característiques articulars, siguin sotmesos, a més de les Condicions Generals d’Ús, a les seves pròpies condicions particulars d’ús.


La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis del Lloc suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús en la versió publicada en la present pàgina web en el moment en què l’usuari accedeixi al Lloc, així com a les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin aplicable.


Condicions d’accés i utilització


Condició d’Usuari


L’acceptació de les condicions generals i política de privacitat conjuntament amb la utilització de qualsevol Servei del Lloc atribueix la Condició d’Usuari.

Necessitat de Registre


Amb caràcter general per a l’accés als Serveis del Lloc no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les Condicions Particulars que li siguin aplicable.


Ús del Lloc i els seus Serveis


L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.


L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc i tot el seu contingut i Serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús, i en les Condicions Particulars que, en el seu cas, li siguin aplicable. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.


L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas, a les Condicions Particulars que li siguin aplicable. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:


– No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
– No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
– No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu escombraries», «cartes en cadena», «estructures piramidals», o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
– No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
– No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Portal.

– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc o a tercers.

– No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
– No incloure en el nostre Lloc, continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis d’Espanya; que indueixin o incitin a actuar de manera il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca; que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.


Propietat intel·lectual i industrial


L’Usuari reconeix que tots els elements del Lloc i de cadascun dels Serveis prestats a través d’aquest, la informació i materials continguts en aquest, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, Rasa del Miquelet,16, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espanya, amb CIF G62834874.


Tret que fos autoritzat per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA” o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.


En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol un altre element inclòs en el present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens al Lloc sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del Lloc.


L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, o dels tercers que figurin en el Lloc.


L’usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per a ser publicades en el Lloc, així com a afegir les marques d’aigua de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, amb la finalitat d’evitar un aprofitament no consentit per part de tercers.


Exclusió de garanties. Responsabilitat


Disponibilitat i Continuïtat del Lloc i els Serveis


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc i dels seus Serveis.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no serà responsable, amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat del Portal i els seus Serveis.

Continguts i Serveis de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, respondrà exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per a permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”. En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, enfront de l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.


El Lloc no es fa responsable del manteniment per part de tercers (com els que s’indiquen aquí a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent: llocs webs, plataformes de pagaments, xarxes socials o blogs) una vegada l’anunci es doni de baixa de les nostres bases de dades.


Destacar que el Lloc no es fa responsable de la possible aparició d’anuncis indexats en cercadors aliens al portal, una vegada s’hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.


Continguts i Serveis de Tercers


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en el Lloc. D’igual forma, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers en el Portal.

ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del Lloc que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers en el Lloc així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers; d) els vicis i defectes de tota classe dels Serveis i continguts de tercers prestats a través del Lloc.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització negligent o malintencionada dels comptes de correu electrònic utilitzades per a qualsevol mena d’inserció, comunicació, gestió o actuació en el Lloc.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.


L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà aplicable en el cas que Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú, “Visit Vilanova”, no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per a retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.


Conducta dels Usuaris


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no garanteix que els Usuaris del Lloc utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, en el seu cas, les condicions Particulars que resultin d’aplicació. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts del Lloc per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe d’actuació a través del Lloc. A títol enunciatiu, però no limitatiu, ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no serà responsable indirecta o subsidiàriament de:

1. Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Lloc.
2. Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’Usuari dels serveis i continguts del Lloc.

3. Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris.

4. Dels danys i perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.
5.
Contractació amb tercers a través del lloc


L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, en el seu cas, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Lloc, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s’entenen realitzats exclusivament entre l’Usuari i l’anunciant i/o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del Lloc.

Protecció de dades de caràcter personal


Abans de completar el Registre d’Usuaris haurà de llegir i acceptar la següent informació sobre Protecció de Dades:


Aquesta pàgina és propietat de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, Rasa del Miquelet,16, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espanya, amb CIF G62834874.


Tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la meva propietat o de tercers que o als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.


En virtut del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractats amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics.

En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei, dirigint-se a ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, Rasa del Miquelet,16, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Espanya, amb CIF G62834874.


, adjuntant una còpia del seu document nacional d’identitat.


Diversos

Modificacions

ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.


Dret d’exclusió


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que poguessin estar incomplint les presents Condicions Generals d’Ús i/o les condicions Particulars que, si escau, resultin d’aplicació.


Menors d’Edat


Amb caràcter general, per a fer ús dels Serveis del Lloc els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc pels menors al seu càrrec. En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyali, l’accés quedarà restringit exclusivament a majors de 18 anys.


Durada i terminació


La prestació dels serveis i/o continguts del Portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, està facultat per a donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Lloc i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents condicions particulars.


Llei i jurisdicció


Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Vilanova i la Geltrú.

Condicions particulars de contractació del servei de publicació de serveis i propietats


Condicions Particulars de Contractació


El present document té per objecte establir les Condicions Particulars d’Ús i Contractació En línia del Servei de publicació de SERVEIS I PROPIETATS, prestat per ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, en el Lloc.


Procediment de Contractació del Servei


Per a inserir Serveis o Propietats en el Lloc, l’anunciant ha de completar el formulari d’alta de Serveis o Propietats. Una vegada inserida la seva informació, si aquest compleix els requisits d’inserció de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICAVILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, l’usuari rebrà una notificació confirmant-li la publicació. En el cas que no compleixi les regles d’inserció de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, l’usuari haurà de modificar la publicació.


A partir d’aquest moment les dades quedaran registrats podent inserir i renovar anuncis amb tan sols identificar-se. Una vegada registrat, cada vegada que accedeixi a l’àrea se li sol·licitarà la informació necessària per a accedir al seu espai.

Els anuncis romandran publicats en el Lloc ininterrompudament, tret que les diferents opcions de contractació disposin un altre termini.


Qualsevol característica en les insercions contràries a la llei o a criteris raonables per part de ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, serà notificada a l’usuari final per a procedir al seu canvi o donada de baixa en supòsits més greus.


Limitació de la Responsabilitat


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes en les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, així com en els preus de serveis.


Els preus dels serveis per a cadascuna dels serveis seran els establerts en les corresponents pàgines, si n’hi hagués, del Lloc per a cada servei i seran vàlids durant el temps que els mateixos romanguin accessibles a l’Usuari.


ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, “VISIT VILANOVA”, a la disposició de les seves usuaris fulles de reclamacions que podran obtenir dirigint la seva sol·licitud a la direcció física descrita en l’encapçalament.

Scroll to Top

After
work

Vilanova i la Geltrú

18/11/2021
18:30 a 21:00h